1930-luvun lama

Utställning
|

Vilken depression? Den stora depressionen var en lågkonjunktur som började i Förenta staterna och på 1930-talet tillspetsades till en ekonomisk kris, som fick samhället och ekonomin att vackla också i Europa och Finland. Överallt förekom bankkriser, deflation och konkurser.

Industriproduktionen nästan halverades i Förenta staterna och arbetslösheten steg till rekordhöga siffror. I Europa ledde depressionen till valutakriser, arbetslöshet och politiska omvälvningar, såsom uppkomsten av diktaturer. Depressionen drabbade Finland lindrigare än det övriga Europa, men orsakade också här stora skuldproblem och arbetslöshet i synnerhet inom jord- och skogsbruket.

Inom penningpolitiken ledde depressionen till att guldmyntfoten avskaffades. Bankernas reglering skärptes. Andra följder av depressionen var att en ekonomisk stabiliseringspolitik och statlig socialpolitik infördes i flera länder.

Utställningen visades 10.5.–14.12.2016.

Joulupakettien keräys vähävaraisille vuonna 1931. Kuva: Museovirasto

Insamling av julpaket till mindre bemedlade 1931. Bild: Museiverket